projekty

Výzkum potenciálu zavedení lokální měny pro udržitelný rozvoj území

SOBIC, z.ú. je jedním z dalších řešitelů projektu, jehož předmětem je výzkum faktorů ovlivňujících možnost zavedení tzv. lokální měny jako nástroje rozvoje lokální ekonomiky a podpory zavádění udržitelné ekonomiky. Cílem projektu je zmapovat tyto systémy, analyzovat aplikovatelnost v podmínkách ČR, navrhnout nový model digitální lokální měny a provést jeho experimentální ověření. Součástí projektu bude také výzkum všech aspektů, tedy daňových, kulturních, sociálních a právních.

Hlavním řešitelem je Vysoká škola obchodní. Na projektu se dále podílí společnost wBTCB.cz jako další řešitel. SOBIC, z.ú. se podílí na všech fázích výzkumného projektu, a to jak na identifikaci klíčových faktorů pro úspěšné zavedení lokální měny, výzkumu napříč všemi klíčovými zainteresovanými subjekty, tak na experimentálním ověření v pilotním regionu a tvorbě výstupů.

Tým doc. Ing. Aleksandra Ključnikova, Ph.D., jehož součástí je rovněž člen správní rady SOBIC, z.ú. Ing. Michal Banot, MBA., publikoval v prestižním impaktovaném časopise Oeconomia Copernicana (IF 2.128, Q2), původní studie „How do security and benefits instill trustworthiness of a digital local currency?“ Oeconomia Copernicana, 11(3), 433–465. doi: 10.24136/oc.2020.018).

Financování:

Program na podporu společenskovědního a humanitního výzkumu a vývoje ÉTA Technologické agentury ČR.

Kontaktní osoba:

Ing. Michal Banot, MBA.

všechny projekty