Novinky

Berlin/Ostrava Hansgert Lambers Fotograf mezi východem a západem

16.04.2024

SOBIC z.ú. připravil ve spolupráci s ostravským Futureem další unikátní výstavu odrážející interakci humanity a urbanizovaného prostředí s názvem Berlin/Ostrava; Hansgert Lambers Fotograf mezi východem a západem. Hansgert Lambers nikdy... ...více...

SOBIC z.ú. má nového partnera pro budoucnost

30.11.2023

Díky úspěšně realizované mobilitě v rámci programu ERASMUS+ a zejména díky společným tématům a porozumění uzavírá SOBIC z.ú. memorandum s Italským institutem pro budoucnost. Italian Institut for the Future je první italské... ...více...

Mise

Našim posláním je prostřednictvím výzkumu získávat a využívat nové znalosti a poznatky ve společensko-humanitně-umělecké a technologické problematice. Hledáme řešení a motivujeme ke spolupráci napříč interdisciplinárními týmy. Chceme zintenzivnit dlouhodobou mezisektorovou spolupráci mezi výzkumnou a aplikační sférou. Přinášíme udržitelnou přidanou hodnotu pro život člověka a rozvoj společnosti. Pomáháme porozumět současnosti a tvoříme inovace pro budoucnost na základě poznávání a respektování zkušeností minulých generací na straně jedné, a aktuální poptávky společnosti na straně druhé.Vize

Sobic, z.ú. je excelentní výzkumnou a vzdělávací institucí, spolupracující s domácími i zahraničními partnery. V centru jeho zájmu stojí kvalita života člověka a jeho potřeby v dynamicky se měnící společnosti.

Lab of the Future: jsme laboratoří budoucnosti.

Co nabízíme

- základní, aplikovaný a experimentální výzkum a vývoj

- veřejné šíření výsledků výzkumu a vývoje

- transfer znalostí

- inovativní vzdělávání

- spolupráci mezi výzkumnou a aplikační sférou

- nové koncepty

- smluvní výzkum a vývoj, poradenství


Rádi spolupracujeme, nasloucháme.

Baví nás přemýšlet a tvořit.

Umíme poradit.

K práci i lidem přistupujeme s respektem.


Více
SOBIC, z.ú. ukazuje cestu do budoucnosti. Pomáhá a usnadňuje přeměnu společnosti 21.století ve společnost udržitelnější, soběstačnější a šťastnější.

Základním posláním ústavu je stát se průvodcem a aktivním participantem v procesu transformace směřující k udržitelné znalostní ekonomice, která se dotýká většiny oblastí lidského života. Vnímá potřebu reflektovat probíhající změny, klást si otázky, co nastávající změny přinášejí a jak se propisují do zavedených procesů ve všech oblastech souvisejících s lidskými činnostmi, s rozvojem měst a regionů, ekonomiky, životního prostředí. Chce hledat odpovědi na otázky, jakou budou inovace pro budoucnost mít podobu a jak je pomocí nich možné proměňovat kvalitu života.

Témata nám blízká

- mezisektorová a mezinárodní spolupráce

- kreativita, udržitelnost, inovace

- znalostní a zelená ekonomika

- transformace

- inovativní řešení (tzv. chytré technologie a přístupy) v městském a regionálním rozvojiMezi hlavní cíle SOBIC, z.ú. patří zlepšování kvality života člověka, zejména ve městech a regionech, hledání, designování a realizace smysluplných projektů s ohledem na potřebnost transformace směrem digitální a nízkouhlíkové ekonomice a řešení problematiky přechodu na znalostní ekonomiku a inovace.

Partnerství

SOBIC, z.ú. je obklopen řadou partnerů z řad vědecko-výzkumných institucí, jako jsou Ostravská univerzita, Vysoká škola báňská – Technická univerzita, Slezská univerzita, Univerzita Palackého, Národní centrum pro energetiku, výzkumný ústav Materiálový a metalurgický výzkum, s.ro.; Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s, Centrum výzkumu Řež, s.r.o., Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i, Moravskoslezské energetické centrum, p.o., ale také řadou obchodních společností, jako např. Třinecké železárny, wBTCB.cz či institucí typu muzeí apod.

Zahraniční spolupráci vnímá SOBIC, z.ú. jako klíčový motor kvalitního výzkumu, možnosti transferu znalostí a spolupráce. Pro spolupráci na jednotlivých tématech si vybírá SOBIC, z.ú. špičkové odborníky z dané oblasti v zahraničí, aby došlo k efektivní spolupráci ve všech oblastech poznání.

V únoru 2018 bylo podepsáno Memorandum o spolupráci mezi SOBIC, z.ú. a Fraunhofer Institu, IAO podepsané prof. Dr. Ing. Anette Weisbecker a Ing. Danielem Konczynou. Smyslem partnerství je podporovat uplatňování inovací ve městech a regionech České republiky, zejména v Moravskoslezském kraji.

Zahraniční spolupráce

SOBIC, z.ú. se úspěšně zapojil do dalších regionálních výzkumných projektů s tematikou vodíkových technologií a lokální měny.

Pokračuje partnerství SOBIC, z.ú. na výzkumném projektu CLAIRO v rámci mezinárodní spolupráce, který plně odpovídá jeho zaměření na nové technologie a jejich využití.

Spolupráce s Fraunhofer Institutem IAO probíhá na projektu mezisektorové spolupráce, do které jsou zapojeni také pracovníci SOBIC, z.ú.

Renomovaní profesoři P. Weibel a M. Bielicky se podíleli na studii k MUSEu+ a evaluovali texty pracovníků SOBIC, z.ú.

Projekty

Čestmír Suška 2022: Věci venku

Ve spolupráci a s finanční podporou Moravskoslezského kraje jsme uskutečnili projekt a připravili výstavu Čestmír Suška 2022: Věci Venku. Udržitelné umění pro budoucnost / Sustainable Art for the Future. Výstava v objektu futurea v Dolních Vítkovicích v Ostravě byla zahájena vernisáží 21.9. 2022 a nabídla návštěvníkům na šest desítek exponátů, které provází tvorbou Čestmíra Sušky od 80. let 20. století do současnosti, včetně několika děl z posledních let.


Podrobnosti o výstavě na futureum.cz/cestmir-suska/.

logo msk


Clairo

logo clairo

SOBIC, z.ú. je jedním z partnerů v projektu CLAIRO (Clean Air and Climate Adaptation in Ostrava and Other cities). Clairo je pilotní výzkumný projekt nabízející inovativní řešení výsadby zeleně. Cílem je najít nejlepší mechanismy pro systematické snižování znečištění ovzduší pomocí uceleného plánování a výsadby městské zeleně s pozitivním vlivem na kvalitu ovzduší.


Hlavním partnerem projektu je Statutární město Ostrava, ve spolupráci s dalšími partnery:

- Moravskoslezský kraj

- Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

- Slezská univerzita v Opavě

- Univerzita Palackého v Olomouci

- Regionální sdružení územní spolupráce Těšínské Slezsko

- SOBIC Smart & Open Base for Innovations in European Cities


SOBIC, z.ú. se v projektu podílí především na organizaci informačně vzdělávacích akcí, veřejných průzkumech a studii o změnách chování obyvatel ve vztahu ke zlepšení ovzduší.


Přihlaste se k odběru newsletteru.
Další informace: clairo.ostrava.czKontaktní osoba:
Ing. Gabriela Kalužová


Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím iniciativy Urban Innovative Actions.

logo publicity logo publicity

Výzkum potenciálu zavedení lokální měny pro udržitelný rozvoj území

SOBIC, z.ú. je jedním z dalších řešitelů projektu, jehož předmětem je výzkum faktorů ovlivňujících možnost zavedení tzv. lokální měny jako nástroje rozvoje lokální ekonomiky a podpory zavádění udržitelné ekonomiky. Cílem projektu je zmapovat tyto systémy, analyzovat aplikovatelnost v podmínkách ČR, navrhnout nový model digitální lokální měny a provést jeho experimentální ověření. Součástí projektu bude také výzkum všech aspektů, tedy daňových, kulturních, sociálních a právních.

Hlavním řešitelem je Vysoká škola obchodní. Na projektu se dále podílí společnost wBTCB.cz jako další řešitel. SOBIC, z.ú. se podílí na všech fázích výzkumného projektu, a to jak na identifikaci klíčových faktorů pro úspěšné zavedení lokální měny, výzkumu napříč všemi klíčovými zainteresovanými subjekty, tak na experimentálním ověření v pilotním regionu a tvorbě výstupů.

Tým doc. Ing. Aleksandra Ključnikova, Ph.D., jehož součástí je rovněž člen správní rady SOBIC, z.ú. Ing. Michal Banot, MBA., publikoval v prestižním impaktovaném časopise Oeconomia Copernicana (IF 2.128, Q2), původní studie „How do security and benefits instill trustworthiness of a digital local currency?“ Oeconomia Copernicana, 11(3), 433–465. doi: 10.24136/oc.2020.018).


Financování:

Program na podporu společenskovědního a humanitního výzkumu a vývoje ÉTA Technologické agentury ČR.

logo TAČR

Kontaktní osoba:

Ing. Michal Banot, MBA.


SMART X

DMS Smart technologie pro zvyšování kvality života ve městech, který byl předkládán do výzvy č. 2_17_049 pro Dlouhodobou mezisektorovou spolupráci pro ITI v prioritní ose 1 z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt je realizován ve spolupráci s Ostravskou univerzitou, Slezskou univerzitou, podniky z Moravskoslezského kraje a Fraunhofer Institut, IAO. Projekt je realizován a trvá do roku 2022. Jeho cílem je zkoumání možnosti využití dostupných SMART technologií pro zvýšení kvality života ve městech, obcích a regionech. Tedy ne technická a technologická stránka, ale metody a postupy pro tvorbu a implementaci společensko-technických inovací. Do projektu jsou zapojeny také privátní společnosti jako např. AUTOCONT, a.s.; ARRIVA MORAVA, a.s.; ČEZ ESCO, a.s..

V rámci výzkumu čerpáme podklady pro naše výstupy z oblastí – telemedicíny a využití SMART technologií ve zdravotnictví, SMART navigace a orientace v budovách, SMART technologie pro zlepšení komunikace občanů se státní správou, monitoring kvality ovzduší, e-learning, digitální inkluzi seniorů a znevýhodněných, digitální exkluzi, inteligentní systémy řízení a monitoring dopravy, elektromobilitu, inteligentní management budov, smart muzea atd.


Kontaktní osoba:

Ing. David Kula, Ph.D., MBA


Výzkum potenciálu využití vodíkových technologií

SOBIC, z.ú. je jedním z dalších řešitelů projektu „Výzkum potenciálu využití vodíkových technologií pro transformaci energetického mixu Moravskoslezského kraje, nízkouhlíkové energetiky a rozvoj nízkoemisní dopravy“. Předmětem projektu je výzkum potenciálu Moravskoslezského kraje pro větší využití vodíku v energetice, dopravě a průmyslu. Budou identifikovány překážky, bariéry a současně potřeby a příležitosti na krajské i národní úrovni. Budou identifikováni klíčoví hráči pro řešení všech aspektů, které brání nebo naopak podporují rychlé zavedení vodíku jako náhrady tradičních energetických zdrojů.

Hlavním řešitelem je Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Dalšími řešiteli jsou Centrum výzkumu Řež, s.r.o., ÚSTAV TERMOMECHANIKY AV ČR, v.v.i, Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace a MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.

SOBIC, z.ú. se podílí na všech fázích výzkumného projektu, a to jak v analytické fázi na identifikaci subjektů ekosystému a možných rizik, tak na průzkumu možností jejich zapojení na vytvoření vodíkové ekonomiky jak na regionální, tak národní úrovni. SOBIC, z.ú. bude zapojen také do tvorby koncepčních dokumentů a všech výstupů projektu.


Financování:

Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA Technologické agentury ČR.

logo TAČR

CONCEPT V&M

SOBIC, z.ú. participuje na přípravě expozice Cesta uhlí zaměřené na historii objektů a především expozice “FUTUREmuseum” v rámci projektu „Revitalizace objektů výklopníku a mlýnice v areálu Dolní oblasti Vítkovice“ (IROP Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví – Integrované projekty ITI). V rámci projektu je připravována experimentální dynamická expozice, která umožní komunikovat širokou paletu témat, která jsou zásadní pro utváření naší budoucnosti. Návštěvníkům zde budou prezentovány globální megatrendy, futurologické koncepty a inovativní koncepty budoucnosti.


Kontaktní osoba:

Mgr. Antonín Šimčík


MUSEum+

SOBIC, z.ú. se podílí na zpracování studie inovativního konceptu nové instituce MUSEum+. Koncept je výsledkem práce mezinárodního týmu, jehož členy byli i profesoři Peter Weibel a Michael Bielický pracující na interdisciplinárních konceptech umění a moderních technologií z významné inovativní instituce „Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe“. Projekt MUSEa+ vznikl z potřeby přispět k restartu strukturálně poškozeného regionu prostřednictvím výzkumu, vzdělávání a kreativity, coby nástrojů podporujících rozvoj znalostní ekonomiky. Neméně důležitou je i snaha revitalizovat srdce národní kulturní památky v Dolní oblasti Vítkovice, vysoké pece 4 a 6, které tvoří jeden z vizuálních symbolů Ostravy. Jejich konverze by měla přispět nejen k uchování symbolu regionu, ale díky vzniku a rozvoji MUSEa+ i přinést zásadní impulz pro rozvoj a udržitelnost mimořádně úspěšného projektu revitalizace Dolní oblasti Vítkovic.


Kontaktní osoba:

Mgr. Naďa Machková Prajzová, Ph.D.

Lidé

Mgr. Antonín Šimčík fotka

Mgr. Antonín Šimčík

ředitel

+420 603 511 622
simcik@sobic.cz

Správní rada


Ing. David Sventek, MBA, předseda

Petr Suška, MSc.

Mgr. Naďa Machková Prajzová, Ph.D.

Ing. David Kula, Ph.D., MBA

Ing. Pavel Staša, Ph.D.

Ing. Michal Banot, MBA

Ing. Jakub Švrček, Ph.D.

Dokumenty

Dlouhodobá koncepce

Dlouhodobá koncepce vědy, výzkumu a inovací 2020-2025

Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2022 Výroční zpráva rok 2021 Výroční zpráva za rok 2020 Výroční zpráva za rok 2019 Výroční zpráva za rok 2018 Zpráva o činnosti za rok 2017