Hodnoty

Zaměřujeme se na člověka a jeho budoucnost.

Ptáme se, jaký chceme svět zítřka.

Hledáme odpovědi ve spolupráci s partnery.

Nasloucháme a inspirujeme se v zahraničí.

Přemýšlíme zodpovědně a v souvislostech.

Podporujeme lokální leadership s globálním dopadem.Jsme výzkumný ústav s vizí excelence ve výzkumu a ve vzdělání.

Co nabízíme

- základní a aplikovaný výzkum

- experimentální vývoj a výzkum

- transfer znalostí

- inovativní vzdělávání

- nové koncepty


Rádi spolupracujeme, nasloucháme.

Baví nás přemýšlet a tvořit.

Umíme poradit.

K práci i lidem přistupujeme s respektem.

Témata nám blízká

- chytré a udržitelné koncepty pro lepší fungování měst

- inovace a technologie

- využití dat - informací - znalostí

- mezisektorová a mezinárodní spolupráce

- mobilita

- design and strategic thinking

Partnerství

Propojujeme veřejnou správu, univerzity a firmy i s našimi zákazníky.

Zakládáme si na úzkých vztazích s partnery a rádi je prohlubujeme a rozvíjíme.


Mezi naše partnery patří:

- Fraunhofer IAO
Projekty

Clairo

logo clairo

SOBIC je jedním z partnerů v projektu CLAIRO (Clean Air and Climate Adaptation in Ostrava and Other cities). Clairo je pilotní výzkumný projekt nabízející inovativní řešení výsadby zeleně. Cílem je najít nejlepší mechanismy pro systematické snižování znečištění ovzduší pomocí uceleného plánování a výsadby městské zeleně s pozitivním vlivem na kvalitu ovzduší.


Hlavním partnerem projektu je Statutární město Ostrava, ve spolupráci s dalšími partnery:

- Moravskoslezský kraj

- Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

- Slezská univerzita v Opavě

- Univerzita Palackého v Olomouci

- Regionální sdružení územní spolupráce Těšínské Slezsko

- SOBIC Smart & Open Base for Innovations in European Cities


SOBIC se v projektu podílí především na organizaci informačně vzdělávacích akcí, veřejných průzkumech a studii o změnách chování obyvatel ve vztahu ke zlepšení ovzduší.


Přihlaste se k odběru newsletteru.
Další informace: clairo.ostrava.czKontaktní osoba:
Gabriela Kalužová
tel. 736 500 122
kaluzova@sobic.cz

Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím iniciativy Urban Innovative Actions.

logo publicity logo publicity

Výzkum potenciálu zavedení lokální měny pro udržitelný rozvoj území

SOBIC je jedním z dalších řešitelů projektu, jehož předmětem je výzkum faktorů ovlivňujících možnost zavedení tzv. lokální měny jako nástroje rozvoje lokální ekonomiky a podpory zavádění udržitelné ekonomiky. Cílem projektu je zmapovat tyto systémy, analyzovat aplikovatelnost v podmínkách ČR, navrhnout nový model digitální lokální měny a provést jeho experimentální ověření. Součástí projektu bude také výzkum všech aspektů, tedy daňových, kulturních, sociálních a právních.

Hlavním řešitelem je Vysoká škola obchodní. Na projektu se dále podílí společnost wBTCB.cz jako další řešitel. SOBIC se podílí na všech fázích výzkumného projektu, a to jak na identifikaci klíčových faktorů pro úspěšné zavedení lokální měny, výzkumu napříč všemi klíčovými zainteresovanými subjekty, tak na experimentálním ověření v pilotním regionu a tvorbě výstupů.


Financování:

Program na podporu společenskovědního a humanitního výzkumu a vývoje ÉTA Technologické agentury ČR.

logo TAČR

Kontaktní osoba:

Michal Banot

Výzkum potenciálu využití vodíkových technologií

SOBIC je jedním z dalších řešitelů projektu „Výzkum potenciálu využití vodíkových technologií pro transformaci energetického mixu Moravskoslezského kraje, nízkouhlíkové energetiky a rozvoj nízkoemisní dopravy“. Předmětem projektu je výzkum potenciálu Moravskoslezského kraje pro větší využití vodíku v energetice, dopravě a průmyslu. Budou identifikovány překážky, bariéry a současně potřeby a příležitosti na krajské i národní úrovni. Budou identifikováni klíčoví hráči pro řešení všech aspektů, které brání nebo naopak podporují rychlé zavedení vodíku jako náhrady tradičních energetických zdrojů.

Hlavním řešitelem je Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Dalšími řešiteli jsou Centrum výzkumu Řež, s.r.o., ÚSTAV TERMOMECHANIKY AV ČR, v.v.i, Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace a MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.

SOBIC se podílí na všech fázích výzkumného projektu, a to jak v analytické fázi na identifikaci subjektů ekosystému a možných rizik, tak na průzkumu možností jejich zapojení na vytvoření vodíkové ekonomiky jak na regionální, tak národní úrovni. SOBIC bude zapojen také do tvorby koncepčních dokumentů a všech výstupů projektu.


Financování:

Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA Technologické agentury ČR.

logo TAČR

Lidé

Daniel Konczyna fotka

Ing. Daniel Konczyna

ředitel

+420 725 743 536 konczyna@sobic.cz

Správní rada


Ing. David Sventek, MBA, předseda

Petr Suška, MSc.

Mgr. Naďa Machková Prajzová, Ph.D.

Ing. David Kula, MBA

Ing. Pavel Staša, Ph.D.