Hodnoty

Zaměřujeme se na člověka a jeho budoucnost.

Ptáme se, jaký chceme svět zítřka.

Hledáme odpovědi ve spolupráci s partnery.

Nasloucháme a inspirujeme se v zahraničí.

Přemýšlíme zodpovědně a v souvislostech.

Podporujeme lokální leadership s globálním dopadem.Jsme výzkumný ústav s vizí excelence ve výzkumu a ve vzdělání.

Co nabízíme

- základní a aplikovaný výzkum

- experimentální vývoj a výzkum

- transfer znalostí

- inovativní vzdělávání

- nové koncepty


Rádi spolupracujeme, nasloucháme.

Baví nás přemýšlet a tvořit.

Umíme poradit.

K práci i lidem přistupujeme s respektem.


Více
Ústav naplňuje svůj účel poskytováním služeb, kterými se rozumí činnosti v oblasti základního, aplikovaného nebo průmyslového výzkumu nebo průmyslového a experimentálního vývoje nebo veřejného šíření výsledků těchto činností formou edukační činnosti, publikací, transferu znalostí apod.

Ústav provádí nezávislý výzkum a vývoj s cílem získat nové poznatky a lépe pochopit dané téma včetně kooperativního výzkumu a vývoje, pokud je spolupráce, do níž je ústav zapojen účinná. Dále realizuje šíření výsledků výzkumu na nevýlučném a nediskriminačním základě např. prostřednictvím výuky, přístupu k databázím, publikacím a software.

Témata nám blízká

Mezi hlavní tematické oblasti patří výzkum a vývoj v oblasti využití informačních a komunikačních technologií a inovativních řešení (tzv. chytrých technologií a přístupů) v různých oblastech lidské činnosti, zejména se jedná o:

Partnerství

Propojujeme veřejnou správu, univerzity a firmy i s našimi zákazníky.

Zakládáme si na úzkých vztazích s partnery a rádi je prohlubujeme a rozvíjíme.


Mezi naše partnery patří:

- Fraunhofer IAO

- DOV

- Moravskoslezský kraj

- Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

- Slezská univerzita v Opavě

- Univerzita Palackého v Olomouci

- Regionální sdružení územní spolupráce Těšínské Slezsko

- Centrum výzkumu Řež, s.r.o.,

- ÚSTAV TERMOMECHANIKY AV ČR, v.v.i,

- Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace

- MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.

- Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.

- BTCB.cz
Zahraniční spolupráce

SOBIC, z.ú. se úspěšně zapojil do dalších regionálních výzkumných projektů s tematikou vodíkových technologií a lokální měny.

Pokračuje partnerství SOBIC, z.ú. na výzkumném projektu CLAIRO v rámci mezinárodní spolupráce, který plně odpovídá jeho zaměření na nové technologie a jejich využití.

Spolupráce s Fraunhofer Institutem IAO probíhá na projektu mezisektorové spolupráce, do které jsou zapojeni také pracovníci SOBIC, z.ú.

Renomovaní profesoři P. Weibel a M. Bielicky se podíleli na studii k MUSEu+ a evaluovali texty pracovníků SOBIC, z.ú.

Projekty

Clairo

logo clairo

SOBIC, z.ú. je jedním z partnerů v projektu CLAIRO (Clean Air and Climate Adaptation in Ostrava and Other cities). Clairo je pilotní výzkumný projekt nabízející inovativní řešení výsadby zeleně. Cílem je najít nejlepší mechanismy pro systematické snižování znečištění ovzduší pomocí uceleného plánování a výsadby městské zeleně s pozitivním vlivem na kvalitu ovzduší.


Hlavním partnerem projektu je Statutární město Ostrava, ve spolupráci s dalšími partnery:

- Moravskoslezský kraj

- Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

- Slezská univerzita v Opavě

- Univerzita Palackého v Olomouci

- Regionální sdružení územní spolupráce Těšínské Slezsko

- SOBIC Smart & Open Base for Innovations in European Cities


SOBIC, z.ú. se v projektu podílí především na organizaci informačně vzdělávacích akcí, veřejných průzkumech a studii o změnách chování obyvatel ve vztahu ke zlepšení ovzduší.


Přihlaste se k odběru newsletteru.
Další informace: clairo.ostrava.czKontaktní osoba:
Gabriela Kalužová
tel. 736 500 122
kaluzova@sobic.cz

Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím iniciativy Urban Innovative Actions.

logo publicity logo publicity

Výzkum potenciálu zavedení lokální měny pro udržitelný rozvoj území

SOBIC, z.ú. je jedním z dalších řešitelů projektu, jehož předmětem je výzkum faktorů ovlivňujících možnost zavedení tzv. lokální měny jako nástroje rozvoje lokální ekonomiky a podpory zavádění udržitelné ekonomiky. Cílem projektu je zmapovat tyto systémy, analyzovat aplikovatelnost v podmínkách ČR, navrhnout nový model digitální lokální měny a provést jeho experimentální ověření. Součástí projektu bude také výzkum všech aspektů, tedy daňových, kulturních, sociálních a právních.

Hlavním řešitelem je Vysoká škola obchodní. Na projektu se dále podílí společnost wBTCB.cz jako další řešitel. SOBIC, z.ú. se podílí na všech fázích výzkumného projektu, a to jak na identifikaci klíčových faktorů pro úspěšné zavedení lokální měny, výzkumu napříč všemi klíčovými zainteresovanými subjekty, tak na experimentálním ověření v pilotním regionu a tvorbě výstupů.


Financování:

Program na podporu společenskovědního a humanitního výzkumu a vývoje ÉTA Technologické agentury ČR.

logo TAČR

Kontaktní osoba:

Michal Banot


Výzkum potenciálu využití vodíkových technologií

SOBIC, z.ú. je jedním z dalších řešitelů projektu „Výzkum potenciálu využití vodíkových technologií pro transformaci energetického mixu Moravskoslezského kraje, nízkouhlíkové energetiky a rozvoj nízkoemisní dopravy“. Předmětem projektu je výzkum potenciálu Moravskoslezského kraje pro větší využití vodíku v energetice, dopravě a průmyslu. Budou identifikovány překážky, bariéry a současně potřeby a příležitosti na krajské i národní úrovni. Budou identifikováni klíčoví hráči pro řešení všech aspektů, které brání nebo naopak podporují rychlé zavedení vodíku jako náhrady tradičních energetických zdrojů.

Hlavním řešitelem je Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Dalšími řešiteli jsou Centrum výzkumu Řež, s.r.o., ÚSTAV TERMOMECHANIKY AV ČR, v.v.i, Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace a MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.

SOBIC, z.ú. se podílí na všech fázích výzkumného projektu, a to jak v analytické fázi na identifikaci subjektů ekosystému a možných rizik, tak na průzkumu možností jejich zapojení na vytvoření vodíkové ekonomiky jak na regionální, tak národní úrovni. SOBIC, z.ú. bude zapojen také do tvorby koncepčních dokumentů a všech výstupů projektu.


Financování:

Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA Technologické agentury ČR.

logo TAČR

CONCEPT V&M

SOBIC, z.ú. participuje přípravě libret pro expozici “FUTURE museum” v rámci projektu „Revitalizace objektů výklopníku a mlýnice v areálu Dolní oblasti Vítkovice v rámci výzvy IROP Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví – Integrované projekty ITI.

Je připravována experimentální dynamická expozice, která umožní komunikovat širokou paletu témat, která mohou být zásadní pro utváření naší budoucnosti. Návštěvníkům zde budou prezentovány globální megatrendy, podobně jako další futurologické koncepty, např. teorie inovačních vln.


MUSEum+

Pracovníci SOBIC, z.ú. byli zapojeni do zpracování studie inovativního konceptu nové instituce MUSEum+, která má vzniknout jako první státní muzeum se sídlem v Ostravě zřizované Ministerstvem kultury. Koncept je výsledkem práce mezinárodního týmu, jehož členy byli i prof. Peter Weibel a prof. Michael Bielický z ZKM Karlsruhe. Projekt MUSEa+ vznikl z potřeby přispět k restartu strukturálně poškozeného regionu prostřednictvím výzkumu, vzdělávání a kreativity, coby nástrojů podporujících rozvoj znalostní ekonomiky. Neméně důležitou je i snaha revitalizovat srdce národní kulturní památky v Dolní oblasti Vítkovice, vysoké pece 4 a 6, které tvoří jeden z vizuálních symbolů Ostravy. Jejich konverze by měla přispět nejen k uchování symbolu regionu, ale díky vzniku a rozvoji MUSEa+ i přinést zásadní impulz pro rozvoj a udržitelnost mimořádně úspěšného projektu revitalizace Dolní oblasti Vítkovic.

Plánujeme

SOBIC, z.ú. počítá s rozšířením své působnosti více směrem k tématice kultury a kulturních a kreativních odvětví. Ambicí SOBIC, z.ú. je podílet se na budování partnerství pro kompetenční centrum pro kulturní a kreativní odvětví v ČR ve spolupráci s Ostravskou univerzitou a společností Moravskoslezské Investice a Development a ve spolupráci s DOV.


V tématu cirkulární ekonomiky má SOBIC, z.ú. zájem ve spolupráci a partnerstvím Fraunhofer Institut IAO usilovat o partnerství a zapojení do přípravy národního kompetenčního centra pro cirkulární ekonomiku.


SOBIC, z.ú. nasměřuje část své odborné kapacity na problematiku spojenou s futurologií, výzkum možných budoucností, tzn. alternativ budoucnosti. SOBIC, z.ú. chce řešit témata, která budou v budoucnosti a pro vývoj společnosti relevantní. Jeho platformou se stane muzeum FUTURE, které bude vznikat v objektech Výklopny a Mlýnice v DOV a SOBIC, z.ú. se díky své platformě bude na aktivitách a tvorbě nových expozic a vzdělávacích programech podílet. Zvažuje založení think tanku FUTURE, který by byl zdrojem inspirací, informací, konceptů a nápadů díky multidisciplinární síti expertů.

Lidé

Daniel Konczyna fotka

Ing. Daniel Konczyna

ředitel

+420 725 743 536 konczyna@sobic.cz

Správní rada


Ing. David Sventek, MBA, předseda

Petr Suška, MSc.

Mgr. Naďa Machková Prajzová, Ph.D.

Ing. David Kula, MBA

Ing. Pavel Staša, Ph.D.

Dokumenty

Výroční zpráva za rok 2019 Výroční zpráva za rok 2018 Zpráva o činnosti za rok 2017