SOBIC – partner Nového Evropského Bauhausu

SOBIC z.ú. se stal novým partnerem NEB! Pro zájemce nabízí sdílení kompetencí v oblasti udržitelného designování a revitalizace kulturního dědictví s využitím zkušeností s projektem FUTUREUM, který se stal finalistou New European Bauhaus Prizes 2023.

SOBIC z.ú. je partnerem pro obsahovou stránku FUTUREa, unikátní, revitalizované národní kulturní památky v Dolní oblasti Vítkovice. Pro FUTUREum propojuje černou minulost se zelenou budoucností, nabízí prohlídkovou trasu Cesta uhlí, dynamickou expozici budoucnosti a usiluje o udržitelný program se zapojením lokální i širší komunity umělců, kreativců a dalších zájemců o historii i budoucí trendy.

Kontaktní osoba:
Mgr. Antonín Šimčík
simcik@sobic.cz

SOBIC zahájil první výstavou fotografií novou aktivitu

Pro rozvoj je nezbytná nejen věda, ale i umění. Tak jako jsme přinesli veřejnosti unikátní výstavu Čestmíra Sušky Věci venku, zahájili jsme v úzké spolupráci se společností FUTUREUM nový projekt zpřístupňující tvorbu inspirativních fotografů. Doplňují koncept Futurea o další významný estetický a emocionální rozměr.

První výstavu s názvem „Ostravská sezóna“ připravil Petr Hrubeš, který se současně ujal role kurátora nové fotografické galerie. Pochází z Havířova a je absolventem Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Spolupracuje s divadlem Petra Bezruče a divadlem Mír. Jako kameraman pracuje také pro Českou televizi a je autorem mnoha hudebních i dokumentárních videí. Se svou ženou, Ditou Pepe, se podílí na knižních a výstavních projektech. Velká část fotografií, kterou budete mít možnost vidět na výstavě, vznikla z těchto spoluprací. 

Kdyby to nebyly fotky, ale hudba, asi bych řekl, že dělám alternativní pop mixnutý death metalem.“ říká o výstavě Petr Hrubeš.  

 Průřezová výstava fotografií bude zahájena vernisáží 6. 9. 2023 a potrvá do konce roku. Výstava bude zpřístupněna pro veřejnost od čtvrtka do neděle v čase od 10 do 18 hodin (www.futureum.cz).

SOBIC vzdělává dospělé díky programu ERASMUS+

SOBIC – Smart & Open Base for Innovations in European Cities and Regions, z.ú vzdělává dospělé díky programu ERASMUS+.

SOBIC, z.ú. dostal díky programu ERASMUS+ grant, který umožní vzdělávání dospělých. Projektová žádost s názvem „FUTUREUM: Z černé minulosti tvoříme zelenou budoucnost“ je zaměřená na mobility dospělých a hledá odpovědi na tyto základní otázky:

  • jak lépe napomoci transformaci strukturálně postiženého regionu pomocí osvojení transformačních kompetencí
  • jak efektivněji vzdělávat pomocí interaktivních expozic a využití moderních technologií
  • jak vnášet do jednání lidí prvky cirkularity
  • jak prezentovat témata budoucnosti

Klíčovým partnerem je Heureka, Vantaa Helsinki. Další science centrum, které navštívíme je NEMO, muzeum vědy a techniky v Amsterodamu. Otázky budoucnosti chceme řešit s Italským institutem pro budoucnost. Těšíme se také na spolupráci s Luxembourg Science Centrum, které stejně jako my využívá památkový objekt pro své výstavní účely a současně dokáže komunikovat veřejnosti zcela nová témata jako např. problematiku vodíku, na které jsme také zainteresováni jako na tématu budoucnosti. Rádi s vámi budeme sdílet naše poznatky a zjištění z navštívených institucí.

Kontaktní osoba:

Mgr. Antonín Šimčík

simcik@sobic.cz

https://www.dzs.cz/program/erasmus/projekty-granty/vzdelavani-dospelych

„Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska však představují názory a stanoviska autorů a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo Domu zahraničních služeb. Evropská unie ani poskytovatel grantu za ně nenesou odpovědnost.“

FUTUREUM ve finále New European Bauhaus Prizes 2023

FUTUREUM uspělo v konkurenci 1460 dalších projektů a jako jediný projekt v Česku postoupil spolu s 60 nejlepšími z celé Evropy do finále prestižní soutěže New European Bauhas Prizes 2023. O vítězích rozhodovala porota i veřejnost. Slavnostní vyhlášení proběhlo 22. června i za naší účasti. A i když jsme nevyhráli, získali jsme cenné zkušenosti a budeme nadále pokračovat v tom, co děláme.

Soutěž pořádaná Evropskou komisí klade důraz na udržitelnost, design a komunitu.

Podívejte se na video k přihlášce do soutěže.

Podpořte FUTUREUM ve finále prestižní soutěže New European Bauhaus Prizes 2023

Ucházíme se o vítězství v prestižní soutěži Nový evropský Bauhaus. FUTUREUM jako jediný projekt v Česku a v konkurenci 1460 dalších postoupil do finále soutěže. Nyní se poměříme s nejlepšími 60 z celé Evropy. O vítězích rozhoduje odborná porota i veřejnost. Dejte nám svůj hlas!

Hlasujte pro FUTUREUM na https://prizes.new-european-bauhaus.eu/finalists do 24. května.

Pokud byste chtěli podpořit svým hlasem náš projekt v soutěži, pošlete prosím svůj hlas „link“. Pro hlasování si je třeba ověřit mail a následně vybrat z každé ze tří hlavních kategorií alespoň jeden projekt. FUTUREUM najdete v kategorii Champions a části Regaining the Sense of belonging. Děkujeme!

Soutěž pořádaná Evropskou komisí klade důraz na udržitelnost, design a komunitu.

FUTUREUM se hlásí k iniciativě Nového Evropského Bauhausu

Cítili jsme, že je třeba připojit se ke změnám, které dozrávají napříč Evropou a odráží se zejména v iniciativě NEB (New European Bauhaus). Celý koncept FUTUREUM počítá s recyklací materiálů a snižováním uhlíkové stopy i díky nižší energetické náročnosti a využití OZE. Tento princip se odráží i v dynamických expozicích, a může tak inspirovat naše návštěvníky. Náš projekt nabízí první ambiciózní udržitelnou revitalizace národní kulturní památky v České republice. Ukazuje, jak je možné přistupovat k udržitelné záchraně památkově chráněných objektů a přinášet do nich novou estetickou hodnotu.  Přístup akcentoval ochranu původních historických konstrukcí a aplikaci technologií snižujících energetickou náročnost revitalizovaného objektu s cílem umožnit jeho ochranu/conservation a využití pro komunitu.

Proto jsme se přihlásili do 3. ročníku soutěže o ceny Nového evropského Bauhausu. V roce 2023 porota odmění patnáct příkladných iniciativ, jež propojují tři stěžejní hodnoty Nového evropského Bauhausu – udržitelnost, estetiku a inkluzivnost. FUTUREUM soutěží v okruhu A „Šampioni Nového evropského Bauhausu“ je určen pro existující a dokončené projekty s jasnými a pozitivními výsledky v kategorii obnova pocitu sounáležitosti.

SOBIC z.ú. zajišťuje obsahovou náplň pro FUTUREUM.

Více informací k soutěži zde:

https://ec.europa.eu/regional_policy/whats-new/newsroom/12-06-2022-new-european-bauhaus-applications-open-for-the-2023-prizes_cs

Výsledky výzkumu publikovány v časopise zařazeném do mezinárodní databáze ERIH PLUS.

V ACTA HISTORICA UNIVERSITATIS SILESIANAE OPAVIENSIS 15/2022 byl publikován výstup výzkumu, který byl realizován v souladu s evropským trendem přechodu k účinnějším a současně šetrnějším metodám desinsekce historických artefaktů a naturfaktů.

Od roku 2020 realizována série testů, které ověřily vliv desinsekce zvýšenou teplotou v termokomoře s přesně kontrolovanou vlhkostí vzduchu. Autoři článku „Posouzení vlivu netoxické desinsekce s využitím zvýšené teploty v přesné termokomoře na tradiční technologie lepení a dřevěné stavební prvky“ Mgr.Markéta Šimčíková (Národní muzeum v přírodě), Mgr.Antonín Šimčík (Sobic z.ú., výzkum je řešen v rámci interního výzkumného úkolu Smart museum) a Ing. Jan Baar, Ph.D. (Mendlova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta)

Článek vznikl na základě institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace poskytované ministerstvem kultury a v rámci řešení interního výzkumného úkolu. Jedná se o přesnou termokomoru ATCD 3.0 GreenRestore.

První výsledky výzkumu CLAIRO přináší nové poznatky i konkrétní dopady při zvyšování kvality ovzduší

Správně zvolená a dobře udržovaná zeleň, odolná vůči vnějším klimatickým podmínkám i převažujícím druhům znečištění, je pro dnešní města extrémně důležitá. Projekt CLAIRO umožnil otestovat komplexní řešení pro zlepšení kvality ovzduší ve městech postižených průmyslovou či dopravní zátěží. Projekt nabízí nový úhel pohledu a ověřuje možnosti, které pak města mohou činit udržitelnějšími, chytřejšími, funkčními a lepšími pro život.

I přes výrazné zlepšení v posledních několika desetiletích patří ochrana ovzduší stále mezi hlavní priority Ostravy i Moravskoslezského kraje. Jednou z dílčích aktivit, které pro jeho ochranu realizují, je projekt CLAIRO, který testuje inovativní způsob výsadby zeleně v městském prostředí s cílem maximalizovat záchyt znečištění z ovzduší.

Projekt umožnil propojení výzkumných aktivit tří nejvýznamnějších regionálních univerzit (Vysoká škola báňská v Ostravě, Slezská univerzita v Opavě a Univerzita Palackého v Olomouci) a spolupráci veřejných a neziskových institucí se zapojením místních stakeholderů a široké veřejnosti.

Nyní, po čtyřech letech trvání projektu, vědci finalizují závěrečné výstupy, ze kterých jednoznačně vyplývá, že navržený postup výsadby dřevin má pozitivní vliv na záchyt škodlivin z ovzduší. Přestože byla zeleň vysázena teprve na jaře 2021 a nemá za sebou ani jedno celé vegetační období, lze již pozorovat první pozitivní výsledky. Celková plocha vegetace na obou lokalitách v Radvanicích a Bartovicích zachytila za poslední rok 60,4 kg NOx, 32,2 kg PM10 a 80 kg 03.

Významný pozitivní efekt má také speciální, ekologicky šetrná zálivka. I na extrémní lokalitě v Bartovicích byl díky němu úhyn zeleně minimální, její stav dokonce odpovídal zdravé zeleni nezatížené stresem. Ačkoli se mohou extrémní podmínky v Bartovicích projevit na zeleni až v následujících letech, lze již nyní toto tzv. „chytré hnojivo“ doporučit i dalším městům v průmyslových regionech.

Jak celý projekt CLAIRO probíhal?

Výběr lokality s extrémními podmínkami: Vědci museli najít vhodné plochy pro výsadbu, které mají dostatečnou velikost, jsou zatížené silným znečištěním a disponují odlišnými půdními vlastnostmi. Nakonec vybrali dva pozemky v Radvanicích a Bartovicích, kde bývala skládka průmyslových odpadů s vysokou mírou půdního znečištění.

Nejmodernější technologie ke sledování stavu ovzduší: VŠB-TUO zahájila první fázi výzkumu v roce 2019. Díky moderním měřícím senzorům mohli na vybraných lokalitách monitorovat nejen nejvýznamnější znečišťující látky (NO2, O3), ale i velmi malé prachové částice (PM10, PM2.5, PM1). Díky měření vědci zjišťují, jak se změnilo množství škodlivin v ovzduší před, během a po výsadbě nové zeleně. Všechna data jsou dostupná na airsens.eu.

Model výsadby zeleně – filtru znečištění: Na základě dat navrhli odborníci ze Slezské univerzity model výsadby zeleně. Díky kombinaci listnatých a jehličnatých druhů dřevin zajistili účinný záchyt škodlivin celoročně, vybrali přitom takové druhy, které jsou odolné vůči znečištění ovzduší a půdním podmínkám.

Posilování zeleně šetrně a ekologicky: Aby zeleň v extrémních podmínkách prosperovala, je zalévána speciálním, ekologicky šetrným ošetřením, které je výsledkem víc než dvacetiletého výzkumu Univerzity Palackého v Olomouci. „Chytré“ hnojivo obsahuje všechny potřebné látky, které pomáhají rostlinám překonat různé formy stresu. Díky ošetření jsou stromy a keře v lepším zdravotním stavu, lépe fotosyntetizují a tvoří hustší a kvalitnější listovou plochu, a to následně pozitivně ovlivňuje záchyt škodlivin z ovzduší.

20 tisíc m² nové zeleně: Podle modelu bylo v roce 2021 vysázeno 442 nových stromů, 1 867 keřů a 14 700 m² trávníku, a to na území o rozloze 20 tisíc m². Během následujících měsíců vědci sledovali, jak tato nově vysázená zeleň ve stresovém prostředí prosperuje a zároveň zachycuje znečištění z ovzduší.

Know-how jako výstup projektu: V průběhu projektu jsme se podělili o získané znalosti s odbornou i laickou veřejností na početných webinářích, konferencích a workshopech. Vznikla také řada výstupů, které jsou pro všechny zájemce, převážně obce a města v průmyslových regionech, zdarma ke stažení: ·

Odborná studie o vnímání ovzduší obyvateli Moravskoslezského kraje a jejich ochotě měnit vlastní chování.

Manuál a metodika s konkrétními závěry z výzkumu v projektu.

Databáze rostlin pomáhající s výběrem nejvhodnějších dřevin pro výsadbu v emisemi zatíženém prostředí

Veškeré výstupy z projektu jsou ke stažení na https://clairo.ostrava.cz/dokumenty/.