„K životu příjemná a klimaticky odolná města“ – závěrečná on-line konference CLAIRO

Nové trendy přispívající k větší odolnosti měst vůči změnám klimatu představí město Ostrava během závěrečné konference projektu CLAIRO s názvem „K životu příjemná a klimaticky odolná města“.  Konferenci a odborné workshopy pořádá město ve spolupráci se SOBICem a dalšími projektovými partnery. Stěžejním tématem konference bude nezastupitelná funkce zeleně v městské krajině a její vliv na kvalitu ovzduší. Workshopy v odpolední části představí hlavní závěry z probíhajícího výzkumu v projektu CLAIRO. Podrobný program a bezplatnou registraci najdete na webu projektu:

Konference | CLAIRO OSTRAVA

On-line konference a workshopy proběhnou v anglickém jazyce od 9:30 do 15:30 na platformě ZOOM.

(Přístup bude zaslán po registraci na akci.)

Prezentace CLAIRA na mezinárodních konferencích

Zástupci SOBICu, ve spolupráci s městem Ostravou, prezentovali projekt CLAIRO a jeho výsledky na dvou mezinárodních konferencích v Itálii a v Maďarsku, které z důvodu covidu proběhly on-line formou. Obě konference byly zaměřeny na environmentální témata a kvalitu života ve městech.

Konferenci k čistému ovzduší (Moving Towards Clean Air for Europe), pořádala 9. – 10. listopadu 2021 maďarská společnost Herman Ottó Institute Nonprofit Ltd. v rámci projektu HungAIRy LIFE a zkušenosti si vyměnily výzkumné organizace z Francie, Německa, Irska, Portugalska a dalších zemí.

Druhou konferenci na téma přínosů zeleně ve městech (Vegetation For Urban Green Air Quality Plans) uspořádalo 14. prosince 2022 město Milán, rovněž v projektu financovaném z programu LIFE, s názvem VEG-GAP.

Odkazy na mezinárodní projekty:

http://hungairy.hu/en (téma Kvalita ovzduší v Evropě)

https://www.lifeveggap.eu/ (téma Vegetace a městské plány pro kvalitu ovzduší)

Symbolická výsadba stromů

Po webinářích a přednáškách k tématu čistého ovzduší a adaptace na klimatickou změnu ve městech, které probíhaly na středních školách Moravskoslezského kraje, zaměřil SOBIC pozornost na žáky základních škol. Do výtvarné soutěže Chráním zemi uspořádané ke Dni země v dubnu 2021 se zapojilo 29 škol a 278 žáků i učitelů z celého kraje. Čtyři vítězné školy byly odměněny symbolickou výsadbou stromů a keřů v areálech svých škol, do které se zapojili samotní výherci. Výsadba byla vždy spojená s krátkou diskuzí k přínosům zeleně ve městech, které může posílit správný výběr druhů a následná péče. Nejlépe oceněné výtvarné práce budou součástí výstavy ve vestibulu Magistrátu města Ostravy.

Studie „Vztah veřejnosti k ovzduší a městské zeleni, ochota změnit chování ve prospěch ochrany ovzduší“

SOBIC, ve spolupráci s Regionálním sdružením Těšínského Slezska a odbornými experty, zpracoval v rámci projektu CLAIRO studii „Vztah veřejnosti k ovzduší a městské zeleni, ochota změnit chování ve prospěch ochrany ovzduší“, která přinesla shrnutí nejdůležitějších výstupů ze dvou veřejných průzkumů realizovaných v letech 2020. Cílem Studie je poskytnout obcím a městům (zejména v Moravskoslezském kraji) zpětnou vazbu občanů k tématům, která oni sami hodnotí jako důležitá, a zároveň uvést doporučení, co je možné v této problematice dále dělat, i jak využít potenciál obyvatel se na těchto politikách podílet.

Ze studie mimo jiné vyplývá, že téma ovzduší je pro čtyři pětiny obyvatel Ostravsko-karvinské aglomerace důležité, téměř polovina obyvatel je s ovzduším spíše, nebo určitě nespokojena, přičemž nejméně spokojenou věkovou skupinou se stavem ovzduší jsou lidé ve věku 30-39 let, tzn. generace, která zakládá rodiny. Více než třetinu obyvatel trápí vlastní zdravotní problémy (zhoršené dýchání, astma, alergie, ekzémy apod.), nebo zdravotní problémy jejich dětí. Téměř desetina obyvatel v Ostravské aglomeraci vážně uvažuje o přestěhování kvůli stavu ovzduší, nejvíce pak nejmladší generace, což je zvláště varovné. Přibývá podíl obyvatel, kteří problém znečištěného ovzduší vnímají jako morální (více než pětina).

Nadpoloviční většina respondentů deklaruje ochotu osobně přispět ke zlepšení stavu ovzduší a životního prostředí ve svém regionu. Nejčastěji právě podporou výsadby zeleně (90 %), nepálením domovního odpadu (včetně listí, trávy, papíru, dřeva ani dalších) a v omezené míře ekologickým vytápěním. Necelá polovina obyvatel se hlásí také k častějšímu využívání udržitelných forem dopravy.

Úspěchy v oblasti kvality ovzduší nejsou komunikovány dostatečně, mnoho obyvatel si významný pozitivní posun v posledních letech neuvědomuje. Pouze necelá třetina respondentů si myslí, že současný stav ovzduší je lepší, než byl před 10 lety, ačkoliv měření ukazují opak. Informace k ovzduší jsou žádané, ale ne vždy jsou považovány za důvěryhodné. Zájem o informace z oblasti ochrany ovzduší, který může ukazovat na reálnou ochotu zapojení veřejnosti do dané problematiky, projevuje nadpoloviční většina respondentů. Plnou důvěru mediálním zprávám o ovzduší potvrzuje pouze 15 % respondentů, pro 37 % respondentů jsou pak zprávy z této oblasti nedůvěryhodné.

Téma zeleně ve městě vnímá pozitivně naprostá většina respondentů. Více než tři čtvrtiny z nich by přivítali ve svém okolí také nová řešení typu zelených fasád, střech apod. Téměř polovina obyvatel by byla ochotna obci na výsadbu zeleně, nebo jinou formu podpory ochrany ovzduší finančně přispět. Pro města může být velmi zajímavou zpětnou vazbou, že zelené lokality jsou atraktivní zejména pro mladou a vzdělanou populaci.

Konkrétní doporučení městům a obcím jsou uvedeny v závěru studie. Zaměřují se na vyvážené a aktuální informování obyvatel o stavu ovzduší, formy zapojování obyvatel v rámci zlepšování ovzduší, úspěšné příklady aktivit a projektů z jiných měst apod.

Studie je dostupná ke stažení, včetně souvisejících příloh:

Studie CLAIRO ovzduší a zeleň

Příloha 1 – Jan Krajhanzl a kolektiv MUNI – Komentář a doporučení pro obce v MSK

Příloha 2 – Kateřina Stará – Doporučení pro obce v MSK

Veřejné průzkumy 2019 – 2020 MSK CLAIRO

Zelená města,ovzduší a klima – webináře pro školy a veřejnost

Proč je zeleň nedílnou součástí moderních měst? Jak ovlivňuje lidské zdraví a psychiku? Co je trendy v zelené infrastruktuře u nás a v zahraničí? Jak inovativní může být sázení stromů, když se do něj zapojí tři univerzity?

Projekt CLAIRO nabízí školám i širší veřejnosti bezplatné webináře, které se kromě těchto otázek zabývají například také vlivy městské zeleně na čistotu ovzduší a odolnost vůči změnám klimatu nebo „zelenými“ projekty na území Moravskoslezského kraje. Odborné webináře mohou oživit hodiny biologie i základů společenských věd. Jejich cílem je žáky nejen informovat o tématu zeleně ve městech, ale také s nimi vést diskuzi o tom, jak by mohli oni sami přispět ke zlepšování životního prostředí ve svém okolí. Součástí webináře je i znalostní kvíz o ceny.

Základní webinář je přizpůsoben školní výuce a trvá 45 minut. Po dohodě je možné přizpůsobit rozsah prezentace konkrétním potřebám školy nebo třídy.

Školy a učitelé si mohou webinář rezervovat u:

Gabriely Kalužové (tel. 736 500 122, e-mail: kaluzova@sobic.cz) nebo 

Elišky Olšákové (tel. 736 504 792, e-mail: olsakova@sobic.cz)

Nejbližší webinář pro veřejnost připravujeme v únoru 2021. Podrobnější informace, včetně odkazu na bezplatnou registraci, zveřejníme na tomto webu v lednu 2021.

Dotazníkový průzkum k ovzduší a městské zeleni

V říjnu 2020 proběhl druhý dotazníkový průzkum, jehož cílem bylo zjistit, jak lidé v Moravskoslezském kraji hodnotí kvalitu ovzduší ve svém okolí a zda je pro ně téma ovzduší důležité. Průzkum rovněž zjišťoval, zda jsou lidé v regionu ochotni pro zlepšení ovzduší změnit svůj životní styl a pokud ano, jak konkrétně.

Během průzkumu respondenti získali odkazy k podrobným informacím o zdrojích znečištění ve svém okolí, mohli se podívat na ukázky různých variant městské zeleně a rovněž dozvědět se více o projektu Clairo, zaměřeného na skladbu a strukturu výsadby zeleně, které mohou kvalitu ovzduší ovlivnit.

Výsledky průzkumu byly zveřejněny také na webu Urban Innovative Actions.

Výsledky průzkumu budou zpracovány do odborné studie, určené zejména zástupcům obcí a měst v Moravskoslezském kraji. Kompletní studie bude zveřejněna na tomto webu v roce 2021. Průběžné výsledky jsou k dispozici zájemcům již nyní (kontakt: Gabriela Kalužová, tel. 736 500 122kaluzova@sobic.cz). Na průzkumu a studii SOBIC spolupracuje s Regionálním sdružením územní spolupráce Těšínské Slezsko s projektovými partnery.