Podpořte FUTUREUM ve finále prestižní soutěže New European Bauhaus Prizes 2023

Ucházíme se o vítězství v prestižní soutěži Nový evropský Bauhaus. FUTUREUM jako jediný projekt v Česku a v konkurenci 1460 dalších postoupil do finále soutěže. Nyní se poměříme s nejlepšími 60 z celé Evropy. O vítězích rozhoduje odborná porota i veřejnost. Dejte nám svůj hlas!

Hlasujte pro FUTUREUM na https://prizes.new-european-bauhaus.eu/finalists do 24. května.

Pokud byste chtěli podpořit svým hlasem náš projekt v soutěži, pošlete prosím svůj hlas „link“. Pro hlasování si je třeba ověřit mail a následně vybrat z každé ze tří hlavních kategorií alespoň jeden projekt. FUTUREUM najdete v kategorii Champions a části Regaining the Sense of belonging. Děkujeme!

Soutěž pořádaná Evropskou komisí klade důraz na udržitelnost, design a komunitu.

FUTUREUM se hlásí k iniciativě Nového Evropského Bauhausu

Cítili jsme, že je třeba připojit se ke změnám, které dozrávají napříč Evropou a odráží se zejména v iniciativě NEB (New European Bauhaus). Celý koncept FUTUREUM počítá s recyklací materiálů a snižováním uhlíkové stopy i díky nižší energetické náročnosti a využití OZE. Tento princip se odráží i v dynamických expozicích, a může tak inspirovat naše návštěvníky. Náš projekt nabízí první ambiciózní udržitelnou revitalizace národní kulturní památky v České republice. Ukazuje, jak je možné přistupovat k udržitelné záchraně památkově chráněných objektů a přinášet do nich novou estetickou hodnotu.  Přístup akcentoval ochranu původních historických konstrukcí a aplikaci technologií snižujících energetickou náročnost revitalizovaného objektu s cílem umožnit jeho ochranu/conservation a využití pro komunitu.

Proto jsme se přihlásili do 3. ročníku soutěže o ceny Nového evropského Bauhausu. V roce 2023 porota odmění patnáct příkladných iniciativ, jež propojují tři stěžejní hodnoty Nového evropského Bauhausu – udržitelnost, estetiku a inkluzivnost. FUTUREUM soutěží v okruhu A „Šampioni Nového evropského Bauhausu“ je určen pro existující a dokončené projekty s jasnými a pozitivními výsledky v kategorii obnova pocitu sounáležitosti.

SOBIC z.ú. zajišťuje obsahovou náplň pro FUTUREUM.

Více informací k soutěži zde:

https://ec.europa.eu/regional_policy/whats-new/newsroom/12-06-2022-new-european-bauhaus-applications-open-for-the-2023-prizes_cs

Výsledky výzkumu publikovány v časopise zařazeném do mezinárodní databáze ERIH PLUS.

V ACTA HISTORICA UNIVERSITATIS SILESIANAE OPAVIENSIS 15/2022 byl publikován výstup výzkumu, který byl realizován v souladu s evropským trendem přechodu k účinnějším a současně šetrnějším metodám desinsekce historických artefaktů a naturfaktů.

Od roku 2020 realizována série testů, které ověřily vliv desinsekce zvýšenou teplotou v termokomoře s přesně kontrolovanou vlhkostí vzduchu. Autoři článku „Posouzení vlivu netoxické desinsekce s využitím zvýšené teploty v přesné termokomoře na tradiční technologie lepení a dřevěné stavební prvky“ Mgr.Markéta Šimčíková (Národní muzeum v přírodě), Mgr.Antonín Šimčík (Sobic z.ú., výzkum je řešen v rámci interního výzkumného úkolu Smart museum) a Ing. Jan Baar, Ph.D. (Mendlova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta)

Článek vznikl na základě institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace poskytované ministerstvem kultury a v rámci řešení interního výzkumného úkolu. Jedná se o přesnou termokomoru ATCD 3.0 GreenRestore.

První výsledky výzkumu CLAIRO přináší nové poznatky i konkrétní dopady při zvyšování kvality ovzduší

Správně zvolená a dobře udržovaná zeleň, odolná vůči vnějším klimatickým podmínkám i převažujícím druhům znečištění, je pro dnešní města extrémně důležitá. Projekt CLAIRO umožnil otestovat komplexní řešení pro zlepšení kvality ovzduší ve městech postižených průmyslovou či dopravní zátěží. Projekt nabízí nový úhel pohledu a ověřuje možnosti, které pak města mohou činit udržitelnějšími, chytřejšími, funkčními a lepšími pro život.

I přes výrazné zlepšení v posledních několika desetiletích patří ochrana ovzduší stále mezi hlavní priority Ostravy i Moravskoslezského kraje. Jednou z dílčích aktivit, které pro jeho ochranu realizují, je projekt CLAIRO, který testuje inovativní způsob výsadby zeleně v městském prostředí s cílem maximalizovat záchyt znečištění z ovzduší.

Projekt umožnil propojení výzkumných aktivit tří nejvýznamnějších regionálních univerzit (Vysoká škola báňská v Ostravě, Slezská univerzita v Opavě a Univerzita Palackého v Olomouci) a spolupráci veřejných a neziskových institucí se zapojením místních stakeholderů a široké veřejnosti.

Nyní, po čtyřech letech trvání projektu, vědci finalizují závěrečné výstupy, ze kterých jednoznačně vyplývá, že navržený postup výsadby dřevin má pozitivní vliv na záchyt škodlivin z ovzduší. Přestože byla zeleň vysázena teprve na jaře 2021 a nemá za sebou ani jedno celé vegetační období, lze již pozorovat první pozitivní výsledky. Celková plocha vegetace na obou lokalitách v Radvanicích a Bartovicích zachytila za poslední rok 60,4 kg NOx, 32,2 kg PM10 a 80 kg 03.

Významný pozitivní efekt má také speciální, ekologicky šetrná zálivka. I na extrémní lokalitě v Bartovicích byl díky němu úhyn zeleně minimální, její stav dokonce odpovídal zdravé zeleni nezatížené stresem. Ačkoli se mohou extrémní podmínky v Bartovicích projevit na zeleni až v následujících letech, lze již nyní toto tzv. „chytré hnojivo“ doporučit i dalším městům v průmyslových regionech.

Jak celý projekt CLAIRO probíhal?

Výběr lokality s extrémními podmínkami: Vědci museli najít vhodné plochy pro výsadbu, které mají dostatečnou velikost, jsou zatížené silným znečištěním a disponují odlišnými půdními vlastnostmi. Nakonec vybrali dva pozemky v Radvanicích a Bartovicích, kde bývala skládka průmyslových odpadů s vysokou mírou půdního znečištění.

Nejmodernější technologie ke sledování stavu ovzduší: VŠB-TUO zahájila první fázi výzkumu v roce 2019. Díky moderním měřícím senzorům mohli na vybraných lokalitách monitorovat nejen nejvýznamnější znečišťující látky (NO2, O3), ale i velmi malé prachové částice (PM10, PM2.5, PM1). Díky měření vědci zjišťují, jak se změnilo množství škodlivin v ovzduší před, během a po výsadbě nové zeleně. Všechna data jsou dostupná na airsens.eu.

Model výsadby zeleně – filtru znečištění: Na základě dat navrhli odborníci ze Slezské univerzity model výsadby zeleně. Díky kombinaci listnatých a jehličnatých druhů dřevin zajistili účinný záchyt škodlivin celoročně, vybrali přitom takové druhy, které jsou odolné vůči znečištění ovzduší a půdním podmínkám.

Posilování zeleně šetrně a ekologicky: Aby zeleň v extrémních podmínkách prosperovala, je zalévána speciálním, ekologicky šetrným ošetřením, které je výsledkem víc než dvacetiletého výzkumu Univerzity Palackého v Olomouci. „Chytré“ hnojivo obsahuje všechny potřebné látky, které pomáhají rostlinám překonat různé formy stresu. Díky ošetření jsou stromy a keře v lepším zdravotním stavu, lépe fotosyntetizují a tvoří hustší a kvalitnější listovou plochu, a to následně pozitivně ovlivňuje záchyt škodlivin z ovzduší.

20 tisíc m² nové zeleně: Podle modelu bylo v roce 2021 vysázeno 442 nových stromů, 1 867 keřů a 14 700 m² trávníku, a to na území o rozloze 20 tisíc m². Během následujících měsíců vědci sledovali, jak tato nově vysázená zeleň ve stresovém prostředí prosperuje a zároveň zachycuje znečištění z ovzduší.

Know-how jako výstup projektu: V průběhu projektu jsme se podělili o získané znalosti s odbornou i laickou veřejností na početných webinářích, konferencích a workshopech. Vznikla také řada výstupů, které jsou pro všechny zájemce, převážně obce a města v průmyslových regionech, zdarma ke stažení: ·

Odborná studie o vnímání ovzduší obyvateli Moravskoslezského kraje a jejich ochotě měnit vlastní chování.

Manuál a metodika s konkrétními závěry z výzkumu v projektu.

Databáze rostlin pomáhající s výběrem nejvhodnějších dřevin pro výsadbu v emisemi zatíženém prostředí

Veškeré výstupy z projektu jsou ke stažení na https://clairo.ostrava.cz/dokumenty/.

„K životu příjemná a klimaticky odolná města“ – závěrečná on-line konference CLAIRO

Nové trendy přispívající k větší odolnosti měst vůči změnám klimatu představí město Ostrava během závěrečné konference projektu CLAIRO s názvem „K životu příjemná a klimaticky odolná města“.  Konferenci a odborné workshopy pořádá město ve spolupráci se SOBICem a dalšími projektovými partnery. Stěžejním tématem konference bude nezastupitelná funkce zeleně v městské krajině a její vliv na kvalitu ovzduší. Workshopy v odpolední části představí hlavní závěry z probíhajícího výzkumu v projektu CLAIRO. Podrobný program a bezplatnou registraci najdete na webu projektu:

Konference | CLAIRO OSTRAVA

On-line konference a workshopy proběhnou v anglickém jazyce od 9:30 do 15:30 na platformě ZOOM.

(Přístup bude zaslán po registraci na akci.)

Prezentace CLAIRA na mezinárodních konferencích

Zástupci SOBICu, ve spolupráci s městem Ostravou, prezentovali projekt CLAIRO a jeho výsledky na dvou mezinárodních konferencích v Itálii a v Maďarsku, které z důvodu covidu proběhly on-line formou. Obě konference byly zaměřeny na environmentální témata a kvalitu života ve městech.

Konferenci k čistému ovzduší (Moving Towards Clean Air for Europe), pořádala 9. – 10. listopadu 2021 maďarská společnost Herman Ottó Institute Nonprofit Ltd. v rámci projektu HungAIRy LIFE a zkušenosti si vyměnily výzkumné organizace z Francie, Německa, Irska, Portugalska a dalších zemí.

Druhou konferenci na téma přínosů zeleně ve městech (Vegetation For Urban Green Air Quality Plans) uspořádalo 14. prosince 2022 město Milán, rovněž v projektu financovaném z programu LIFE, s názvem VEG-GAP.

Odkazy na mezinárodní projekty:

http://hungairy.hu/en (téma Kvalita ovzduší v Evropě)

https://www.lifeveggap.eu/ (téma Vegetace a městské plány pro kvalitu ovzduší)

Symbolická výsadba stromů

Po webinářích a přednáškách k tématu čistého ovzduší a adaptace na klimatickou změnu ve městech, které probíhaly na středních školách Moravskoslezského kraje, zaměřil SOBIC pozornost na žáky základních škol. Do výtvarné soutěže Chráním zemi uspořádané ke Dni země v dubnu 2021 se zapojilo 29 škol a 278 žáků i učitelů z celého kraje. Čtyři vítězné školy byly odměněny symbolickou výsadbou stromů a keřů v areálech svých škol, do které se zapojili samotní výherci. Výsadba byla vždy spojená s krátkou diskuzí k přínosům zeleně ve městech, které může posílit správný výběr druhů a následná péče. Nejlépe oceněné výtvarné práce budou součástí výstavy ve vestibulu Magistrátu města Ostravy.