První výsledky výzkumu CLAIRO přináší nové poznatky i konkrétní dopady při zvyšování kvality ovzduší

Správně zvolená a dobře udržovaná zeleň, odolná vůči vnějším klimatickým podmínkám i převažujícím druhům znečištění, je pro dnešní města extrémně důležitá. Projekt CLAIRO umožnil otestovat komplexní řešení pro zlepšení kvality ovzduší ve městech postižených průmyslovou či dopravní zátěží. Projekt nabízí nový úhel pohledu a ověřuje možnosti, které pak města mohou činit udržitelnějšími, chytřejšími, funkčními a lepšími pro život.

I přes výrazné zlepšení v posledních několika desetiletích patří ochrana ovzduší stále mezi hlavní priority Ostravy i Moravskoslezského kraje. Jednou z dílčích aktivit, které pro jeho ochranu realizují, je projekt CLAIRO, který testuje inovativní způsob výsadby zeleně v městském prostředí s cílem maximalizovat záchyt znečištění z ovzduší.

Projekt umožnil propojení výzkumných aktivit tří nejvýznamnějších regionálních univerzit (Vysoká škola báňská v Ostravě, Slezská univerzita v Opavě a Univerzita Palackého v Olomouci) a spolupráci veřejných a neziskových institucí se zapojením místních stakeholderů a široké veřejnosti.

Nyní, po čtyřech letech trvání projektu, vědci finalizují závěrečné výstupy, ze kterých jednoznačně vyplývá, že navržený postup výsadby dřevin má pozitivní vliv na záchyt škodlivin z ovzduší. Přestože byla zeleň vysázena teprve na jaře 2021 a nemá za sebou ani jedno celé vegetační období, lze již pozorovat první pozitivní výsledky. Celková plocha vegetace na obou lokalitách v Radvanicích a Bartovicích zachytila za poslední rok 60,4 kg NOx, 32,2 kg PM10 a 80 kg 03.

Významný pozitivní efekt má také speciální, ekologicky šetrná zálivka. I na extrémní lokalitě v Bartovicích byl díky němu úhyn zeleně minimální, její stav dokonce odpovídal zdravé zeleni nezatížené stresem. Ačkoli se mohou extrémní podmínky v Bartovicích projevit na zeleni až v následujících letech, lze již nyní toto tzv. „chytré hnojivo“ doporučit i dalším městům v průmyslových regionech.

Jak celý projekt CLAIRO probíhal?

Výběr lokality s extrémními podmínkami: Vědci museli najít vhodné plochy pro výsadbu, které mají dostatečnou velikost, jsou zatížené silným znečištěním a disponují odlišnými půdními vlastnostmi. Nakonec vybrali dva pozemky v Radvanicích a Bartovicích, kde bývala skládka průmyslových odpadů s vysokou mírou půdního znečištění.

Nejmodernější technologie ke sledování stavu ovzduší: VŠB-TUO zahájila první fázi výzkumu v roce 2019. Díky moderním měřícím senzorům mohli na vybraných lokalitách monitorovat nejen nejvýznamnější znečišťující látky (NO2, O3), ale i velmi malé prachové částice (PM10, PM2.5, PM1). Díky měření vědci zjišťují, jak se změnilo množství škodlivin v ovzduší před, během a po výsadbě nové zeleně. Všechna data jsou dostupná na airsens.eu.

Model výsadby zeleně – filtru znečištění: Na základě dat navrhli odborníci ze Slezské univerzity model výsadby zeleně. Díky kombinaci listnatých a jehličnatých druhů dřevin zajistili účinný záchyt škodlivin celoročně, vybrali přitom takové druhy, které jsou odolné vůči znečištění ovzduší a půdním podmínkám.

Posilování zeleně šetrně a ekologicky: Aby zeleň v extrémních podmínkách prosperovala, je zalévána speciálním, ekologicky šetrným ošetřením, které je výsledkem víc než dvacetiletého výzkumu Univerzity Palackého v Olomouci. „Chytré“ hnojivo obsahuje všechny potřebné látky, které pomáhají rostlinám překonat různé formy stresu. Díky ošetření jsou stromy a keře v lepším zdravotním stavu, lépe fotosyntetizují a tvoří hustší a kvalitnější listovou plochu, a to následně pozitivně ovlivňuje záchyt škodlivin z ovzduší.

20 tisíc m² nové zeleně: Podle modelu bylo v roce 2021 vysázeno 442 nových stromů, 1 867 keřů a 14 700 m² trávníku, a to na území o rozloze 20 tisíc m². Během následujících měsíců vědci sledovali, jak tato nově vysázená zeleň ve stresovém prostředí prosperuje a zároveň zachycuje znečištění z ovzduší.

Know-how jako výstup projektu: V průběhu projektu jsme se podělili o získané znalosti s odbornou i laickou veřejností na početných webinářích, konferencích a workshopech. Vznikla také řada výstupů, které jsou pro všechny zájemce, převážně obce a města v průmyslových regionech, zdarma ke stažení: ·

Odborná studie o vnímání ovzduší obyvateli Moravskoslezského kraje a jejich ochotě měnit vlastní chování.

Manuál a metodika s konkrétními závěry z výzkumu v projektu.

Databáze rostlin pomáhající s výběrem nejvhodnějších dřevin pro výsadbu v emisemi zatíženém prostředí

Veškeré výstupy z projektu jsou ke stažení na https://clairo.ostrava.cz/dokumenty/.

„K životu příjemná a klimaticky odolná města“ – závěrečná on-line konference CLAIRO

Nové trendy přispívající k větší odolnosti měst vůči změnám klimatu představí město Ostrava během závěrečné konference projektu CLAIRO s názvem „K životu příjemná a klimaticky odolná města“.  Konferenci a odborné workshopy pořádá město ve spolupráci se SOBICem a dalšími projektovými partnery. Stěžejním tématem konference bude nezastupitelná funkce zeleně v městské krajině a její vliv na kvalitu ovzduší. Workshopy v odpolední části představí hlavní závěry z probíhajícího výzkumu v projektu CLAIRO. Podrobný program a bezplatnou registraci najdete na webu projektu:

Konference | CLAIRO OSTRAVA

On-line konference a workshopy proběhnou v anglickém jazyce od 9:30 do 15:30 na platformě ZOOM.

(Přístup bude zaslán po registraci na akci.)

Prezentace CLAIRA na mezinárodních konferencích

Zástupci SOBICu, ve spolupráci s městem Ostravou, prezentovali projekt CLAIRO a jeho výsledky na dvou mezinárodních konferencích v Itálii a v Maďarsku, které z důvodu covidu proběhly on-line formou. Obě konference byly zaměřeny na environmentální témata a kvalitu života ve městech.

Konferenci k čistému ovzduší (Moving Towards Clean Air for Europe), pořádala 9. – 10. listopadu 2021 maďarská společnost Herman Ottó Institute Nonprofit Ltd. v rámci projektu HungAIRy LIFE a zkušenosti si vyměnily výzkumné organizace z Francie, Německa, Irska, Portugalska a dalších zemí.

Druhou konferenci na téma přínosů zeleně ve městech (Vegetation For Urban Green Air Quality Plans) uspořádalo 14. prosince 2022 město Milán, rovněž v projektu financovaném z programu LIFE, s názvem VEG-GAP.

Odkazy na mezinárodní projekty:

http://hungairy.hu/en (téma Kvalita ovzduší v Evropě)

https://www.lifeveggap.eu/ (téma Vegetace a městské plány pro kvalitu ovzduší)

Symbolická výsadba stromů

Po webinářích a přednáškách k tématu čistého ovzduší a adaptace na klimatickou změnu ve městech, které probíhaly na středních školách Moravskoslezského kraje, zaměřil SOBIC pozornost na žáky základních škol. Do výtvarné soutěže Chráním zemi uspořádané ke Dni země v dubnu 2021 se zapojilo 29 škol a 278 žáků i učitelů z celého kraje. Čtyři vítězné školy byly odměněny symbolickou výsadbou stromů a keřů v areálech svých škol, do které se zapojili samotní výherci. Výsadba byla vždy spojená s krátkou diskuzí k přínosům zeleně ve městech, které může posílit správný výběr druhů a následná péče. Nejlépe oceněné výtvarné práce budou součástí výstavy ve vestibulu Magistrátu města Ostravy.

Studie „Vztah veřejnosti k ovzduší a městské zeleni, ochota změnit chování ve prospěch ochrany ovzduší“

SOBIC, ve spolupráci s Regionálním sdružením Těšínského Slezska a odbornými experty, zpracoval v rámci projektu CLAIRO studii „Vztah veřejnosti k ovzduší a městské zeleni, ochota změnit chování ve prospěch ochrany ovzduší“, která přinesla shrnutí nejdůležitějších výstupů ze dvou veřejných průzkumů realizovaných v letech 2020. Cílem Studie je poskytnout obcím a městům (zejména v Moravskoslezském kraji) zpětnou vazbu občanů k tématům, která oni sami hodnotí jako důležitá, a zároveň uvést doporučení, co je možné v této problematice dále dělat, i jak využít potenciál obyvatel se na těchto politikách podílet.

Ze studie mimo jiné vyplývá, že téma ovzduší je pro čtyři pětiny obyvatel Ostravsko-karvinské aglomerace důležité, téměř polovina obyvatel je s ovzduším spíše, nebo určitě nespokojena, přičemž nejméně spokojenou věkovou skupinou se stavem ovzduší jsou lidé ve věku 30-39 let, tzn. generace, která zakládá rodiny. Více než třetinu obyvatel trápí vlastní zdravotní problémy (zhoršené dýchání, astma, alergie, ekzémy apod.), nebo zdravotní problémy jejich dětí. Téměř desetina obyvatel v Ostravské aglomeraci vážně uvažuje o přestěhování kvůli stavu ovzduší, nejvíce pak nejmladší generace, což je zvláště varovné. Přibývá podíl obyvatel, kteří problém znečištěného ovzduší vnímají jako morální (více než pětina).

Nadpoloviční většina respondentů deklaruje ochotu osobně přispět ke zlepšení stavu ovzduší a životního prostředí ve svém regionu. Nejčastěji právě podporou výsadby zeleně (90 %), nepálením domovního odpadu (včetně listí, trávy, papíru, dřeva ani dalších) a v omezené míře ekologickým vytápěním. Necelá polovina obyvatel se hlásí také k častějšímu využívání udržitelných forem dopravy.

Úspěchy v oblasti kvality ovzduší nejsou komunikovány dostatečně, mnoho obyvatel si významný pozitivní posun v posledních letech neuvědomuje. Pouze necelá třetina respondentů si myslí, že současný stav ovzduší je lepší, než byl před 10 lety, ačkoliv měření ukazují opak. Informace k ovzduší jsou žádané, ale ne vždy jsou považovány za důvěryhodné. Zájem o informace z oblasti ochrany ovzduší, který může ukazovat na reálnou ochotu zapojení veřejnosti do dané problematiky, projevuje nadpoloviční většina respondentů. Plnou důvěru mediálním zprávám o ovzduší potvrzuje pouze 15 % respondentů, pro 37 % respondentů jsou pak zprávy z této oblasti nedůvěryhodné.

Téma zeleně ve městě vnímá pozitivně naprostá většina respondentů. Více než tři čtvrtiny z nich by přivítali ve svém okolí také nová řešení typu zelených fasád, střech apod. Téměř polovina obyvatel by byla ochotna obci na výsadbu zeleně, nebo jinou formu podpory ochrany ovzduší finančně přispět. Pro města může být velmi zajímavou zpětnou vazbou, že zelené lokality jsou atraktivní zejména pro mladou a vzdělanou populaci.

Konkrétní doporučení městům a obcím jsou uvedeny v závěru studie. Zaměřují se na vyvážené a aktuální informování obyvatel o stavu ovzduší, formy zapojování obyvatel v rámci zlepšování ovzduší, úspěšné příklady aktivit a projektů z jiných měst apod.

Studie je dostupná ke stažení, včetně souvisejících příloh:

Studie CLAIRO ovzduší a zeleň

Příloha 1 – Jan Krajhanzl a kolektiv MUNI – Komentář a doporučení pro obce v MSK

Příloha 2 – Kateřina Stará – Doporučení pro obce v MSK

Veřejné průzkumy 2019 – 2020 MSK CLAIRO