Studie „Vztah veřejnosti k ovzduší a městské zeleni, ochota změnit chování ve prospěch ochrany ovzduší“

SOBIC, ve spolupráci s Regionálním sdružením Těšínského Slezska a odbornými experty, zpracoval v rámci projektu CLAIRO studii „Vztah veřejnosti k ovzduší a městské zeleni, ochota změnit chování ve prospěch ochrany ovzduší“, která přinesla shrnutí nejdůležitějších výstupů ze dvou veřejných průzkumů realizovaných v letech 2020. Cílem Studie je poskytnout obcím a městům (zejména v Moravskoslezském kraji) zpětnou vazbu občanů k tématům, která oni sami hodnotí jako důležitá, a zároveň uvést doporučení, co je možné v této problematice dále dělat, i jak využít potenciál obyvatel se na těchto politikách podílet.

Ze studie mimo jiné vyplývá, že téma ovzduší je pro čtyři pětiny obyvatel Ostravsko-karvinské aglomerace důležité, téměř polovina obyvatel je s ovzduším spíše, nebo určitě nespokojena, přičemž nejméně spokojenou věkovou skupinou se stavem ovzduší jsou lidé ve věku 30-39 let, tzn. generace, která zakládá rodiny. Více než třetinu obyvatel trápí vlastní zdravotní problémy (zhoršené dýchání, astma, alergie, ekzémy apod.), nebo zdravotní problémy jejich dětí. Téměř desetina obyvatel v Ostravské aglomeraci vážně uvažuje o přestěhování kvůli stavu ovzduší, nejvíce pak nejmladší generace, což je zvláště varovné. Přibývá podíl obyvatel, kteří problém znečištěného ovzduší vnímají jako morální (více než pětina).

Nadpoloviční většina respondentů deklaruje ochotu osobně přispět ke zlepšení stavu ovzduší a životního prostředí ve svém regionu. Nejčastěji právě podporou výsadby zeleně (90 %), nepálením domovního odpadu (včetně listí, trávy, papíru, dřeva ani dalších) a v omezené míře ekologickým vytápěním. Necelá polovina obyvatel se hlásí také k častějšímu využívání udržitelných forem dopravy.

Úspěchy v oblasti kvality ovzduší nejsou komunikovány dostatečně, mnoho obyvatel si významný pozitivní posun v posledních letech neuvědomuje. Pouze necelá třetina respondentů si myslí, že současný stav ovzduší je lepší, než byl před 10 lety, ačkoliv měření ukazují opak. Informace k ovzduší jsou žádané, ale ne vždy jsou považovány za důvěryhodné. Zájem o informace z oblasti ochrany ovzduší, který může ukazovat na reálnou ochotu zapojení veřejnosti do dané problematiky, projevuje nadpoloviční většina respondentů. Plnou důvěru mediálním zprávám o ovzduší potvrzuje pouze 15 % respondentů, pro 37 % respondentů jsou pak zprávy z této oblasti nedůvěryhodné.

Téma zeleně ve městě vnímá pozitivně naprostá většina respondentů. Více než tři čtvrtiny z nich by přivítali ve svém okolí také nová řešení typu zelených fasád, střech apod. Téměř polovina obyvatel by byla ochotna obci na výsadbu zeleně, nebo jinou formu podpory ochrany ovzduší finančně přispět. Pro města může být velmi zajímavou zpětnou vazbou, že zelené lokality jsou atraktivní zejména pro mladou a vzdělanou populaci.

Konkrétní doporučení městům a obcím jsou uvedeny v závěru studie. Zaměřují se na vyvážené a aktuální informování obyvatel o stavu ovzduší, formy zapojování obyvatel v rámci zlepšování ovzduší, úspěšné příklady aktivit a projektů z jiných měst apod.

Studie je dostupná ke stažení, včetně souvisejících příloh:

Studie CLAIRO ovzduší a zeleň

Příloha 1 – Jan Krajhanzl a kolektiv MUNI – Komentář a doporučení pro obce v MSK

Příloha 2 – Kateřina Stará – Doporučení pro obce v MSK

Veřejné průzkumy 2019 – 2020 MSK CLAIRO

Zelená města,ovzduší a klima – webináře pro školy a veřejnost

Proč je zeleň nedílnou součástí moderních měst? Jak ovlivňuje lidské zdraví a psychiku? Co je trendy v zelené infrastruktuře u nás a v zahraničí? Jak inovativní může být sázení stromů, když se do něj zapojí tři univerzity?

Projekt CLAIRO nabízí školám i širší veřejnosti bezplatné webináře, které se kromě těchto otázek zabývají například také vlivy městské zeleně na čistotu ovzduší a odolnost vůči změnám klimatu nebo „zelenými“ projekty na území Moravskoslezského kraje. Odborné webináře mohou oživit hodiny biologie i základů společenských věd. Jejich cílem je žáky nejen informovat o tématu zeleně ve městech, ale také s nimi vést diskuzi o tom, jak by mohli oni sami přispět ke zlepšování životního prostředí ve svém okolí. Součástí webináře je i znalostní kvíz o ceny.

Základní webinář je přizpůsoben školní výuce a trvá 45 minut. Po dohodě je možné přizpůsobit rozsah prezentace konkrétním potřebám školy nebo třídy.

Školy a učitelé si mohou webinář rezervovat u:

Gabriely Kalužové (tel. 736 500 122, e-mail: kaluzova@sobic.cz) nebo 

Elišky Olšákové (tel. 736 504 792, e-mail: olsakova@sobic.cz)

Nejbližší webinář pro veřejnost připravujeme v únoru 2021. Podrobnější informace, včetně odkazu na bezplatnou registraci, zveřejníme na tomto webu v lednu 2021.

Dotazníkový průzkum k ovzduší a městské zeleni

V říjnu 2020 proběhl druhý dotazníkový průzkum, jehož cílem bylo zjistit, jak lidé v Moravskoslezském kraji hodnotí kvalitu ovzduší ve svém okolí a zda je pro ně téma ovzduší důležité. Průzkum rovněž zjišťoval, zda jsou lidé v regionu ochotni pro zlepšení ovzduší změnit svůj životní styl a pokud ano, jak konkrétně.

Během průzkumu respondenti získali odkazy k podrobným informacím o zdrojích znečištění ve svém okolí, mohli se podívat na ukázky různých variant městské zeleně a rovněž dozvědět se více o projektu Clairo, zaměřeného na skladbu a strukturu výsadby zeleně, které mohou kvalitu ovzduší ovlivnit.

Výsledky průzkumu byly zveřejněny také na webu Urban Innovative Actions.

Výsledky průzkumu budou zpracovány do odborné studie, určené zejména zástupcům obcí a měst v Moravskoslezském kraji. Kompletní studie bude zveřejněna na tomto webu v roce 2021. Průběžné výsledky jsou k dispozici zájemcům již nyní (kontakt: Gabriela Kalužová, tel. 736 500 122kaluzova@sobic.cz). Na průzkumu a studii SOBIC spolupracuje s Regionálním sdružením územní spolupráce Těšínské Slezsko s projektovými partnery.

Excelentní výsledek ve vědě a výzkumu pro SOBIC

Tým doc. Ing. Aleksandra Ključnikova, Ph.D., jehož součástí je rovněž člen správní rady SOBIC, z.ú. Ing. Michal Banot, MBA., publikoval v prestižním impaktovaném časopise Oeconomia Copernicana (IF 2.128, Q2) původní studii How do security and benefits instill trustworthiness of a digital local currency? (Oeconomia Copernicana, 11(3), 433–465. doi: 10.24136/oc.2020.018).

Práce je výstupem projektu Výzkum potenciálu zavedení lokální měny pro udržitelný rozvoj území, který je realizován Vysokou školou obchodní v Praze, o.p.s., společností wBTCB.cz a SOBIC, z.ú. Projekt probíhá od ledna 2019 do června 2021 a je financován Technologickou agenturou ČR z programu ÉTA. Celkové uznatelné náklady projektu jsou 4,99 mil. Kč.

Předmětem projektu je výzkum faktorů ovlivňujících možnost zavedení tzv. lokální měny jako nástroje rozvoje lokální ekonomiky a podpory zavádění udržitelné ekonomiky. V ČR i ve světě již existuje řada fungujících lokálních systémů využívajících prvků barterového obchodu nebo vlastní lokální měny. Cílem projektu je zmapovat tyto systémy, analyzovat aplikovatelnost v podmínkách ČR, navrhnout nový model digitální lokální měny a provést jeho experimentální ověření. Součástí projektu bude také výzkum všech aspektů, tedy daňových, kulturních, sociálních a právních.

Ostrava měří kvalitu ovzduší přístroji nové generace

Instalací měřících přístrojů nové generace v blízkosti hutnického areálu odstartovala první významná fáze projektu Clairo (Clean Air and Climate Adaptation in Ostrava and Other cities), jehož je SOBIC, z.ú. jedním z odborných partnerů. Přístroje umožňují sledovat naměřené koncentrace znečisťujících látek v ovzduší, a to on-line.

Od poloviny července lze koncentrace znečišťujících látek v ovzduší ve vybraných lokalitách určených pro výsadbu zeleně sledovat online. Odborníci z VŠB-TUO zpřístupnili geografický informační systém, který zobrazuje naměřené koncentrace v reálném čase. Hodnoty z měřících senzorů se zobrazují v prostředí Floreon, geografické databázi, kterou vytvořilo Centrum IT4Innovations pro zobrazování různých dat v mapách. Do databáze je možné nahlédnout prostřednictvím stránek airsens.eu pod odkazem „Přístup pro veřejnost“.

Více podrobností k tématu i o projektu CLAIRO najdete na stránkách clairo.ostrava.cz.

Probíhá testování lokální měny Javor

Experimentální ověření lokální měny na Třinecku, Českotěšínsku a Jablunkovsku začalo. U několika vybraných místních prodejců je možné nakoupit zboží prostřednictvím lokální měny Javor. Ta je výsledkem projektu zabývajícího se výzkumem faktorů, které ovlivňují možnost zavedení lokální měny jako nástroje pro rozvoj lokální ekonomiky a udržitelný rozvoj.

Hlavním řešitelem projektu je Vysoká škola obchodní, SOBIC z.ú. je jedním z řešitelů, který zajišťuje sběr dat od uživatelů během samotného testování. Třetí řešitel wBTCB.cz zajišťuje technickou podporu.

Testování probíhá v rámci mezinárodní platformy Cyclos. První technická fáze proběhla na jaře a nyní se připravuje druhá fáze, která by měla zahrnovat skutečné transakce včetně zohlednění všech reálných situací, tisku daňových dokladů, EET apod. Experimentální testování by mělo být vyhodnoceno do konce roku 2020. Jeho výsledky budou součástí studie proveditelnosti a publikovány v závěrečné výzkumné zprávě.